Bạn đang ở đây

3D Animation - Fox and Crow

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1308K, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).


Thành viên nhóm:

Nguyễn Thương Thương

Trần Hồng Quyên

Bùi Thị Mỹ Linh

Công Phương Uyên

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Viết Hợp

Nguyễn Hoàng Đức


Giáo viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover
Cover

Đăng ký học