Bạn đang ở đây

3D Animation - Fox and Crow

Đồ án học kỳ 4, phim hoạt hình 3D Maya Fox and Crow của nhóm học viên D1307H, Arena Multimedia (Trúc Khê, Hà Nội).


Thành viên nhóm:

Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Hữu Dũng

Chu Việt Hoàng

Lại Việt Hoàng


Giáo viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover
Cover

Đăng ký học