Bạn đang ở đây

3D Animation - Merchanta and Donkey

Sản phẩm đồ án kỳ 4  - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1403M Arena Multimedia (80 Trúc Khê, Hà Nội)

 

Thanh viên nhóm:

- Thái Huyền Trang

- Nguyễn Đình Tiến

- Nguyễn Sơn Tùng

- Nguyễn Thanh Hải

- Trần Thị Thanh Thảo

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa

Sản Phẩm Tiếp Theo

Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover
Cover

Đăng ký học