Bạn đang ở đây

Bộ nhận dạng thương hiệu Paper craft shop.

Sản phẩm đồ án kỳ 1 của nhóm học viên lớp D1510M2 - (Arena Multimedia HCM).


Thành viên thc hin:

Đặng Bảo Trân.

Lê Minh Phúc.

Phạm Thị Việt Nga.

 

Giáo viên hướng dn:

Thầy Hoàng Huy Cường.

 

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
cover

Đăng ký học