Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

 

 Arena Multimedia

TRƯỜNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN ARENA MULTIMEDIA
TEST FOR ENQUIRIES
Time: 60 minutes
Họ tên…………………………………..………………
Ngày thi: …………………………………………………
Ngày sinh: ………………………………………………..
 
Vẽ các hình tùy ý từ “DOT” cho sẵn (10 điểm)
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng ký học