Bạn đang ở đây

 

Arena Multimedia

TRƯỜNG ĐÀO TẠO MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN ARENA MULTIMEDIA

Thời gian: 60 phút

(Chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi,

trừ khi câu hỏi ghi cụ thể cho phép chọn nhiều đáp án)

 
Họ tên…………………………………..………………
Ngày thi: …………………………………………………
Ngày sinh: ………………………………………………..
 
1. Từ những hình cho sẵn phát triển thành các hình có nội dung (10 điểm)

 

2. Vẽ các hình tùy ý từ “DOT” cho sẵn (10 điểm)
 

3. Bắt đầu với hình vuông, vẽ những gì bạn có thể vẽ (20 điểm )
 
 
 
Đăng ký học