Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

3D Animation - Fighting The Goats And Jackal

06-06-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1311I, Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch, Hà Nội)


Thành viên nhóm:
Nguyễn Phương Đông
Trương Minh Hải
Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Văn Xuyên
Hàn Mạnh Hùng
Trịnh Tuấn Anh

Giảng viên hướng dẫn:

Khổng Minh Phương

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.