Bạn đang ở đây

3D Animation - Fighting The Goats And Jackal

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1311I, Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch, Hà Nội)


Thành viên nhóm:
Nguyễn Phương Đông
Trương Minh Hải
Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Văn Xuyên
Hàn Mạnh Hùng
Trịnh Tuấn Anh

Giảng viên hướng dẫn:

Khổng Minh Phương

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.