Bạn đang ở đây

3D Animation - Fighting The Goats And Jackal

06-06-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1311I, Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch, Hà Nội)


Thành viên nhóm:
Nguyễn Phương Đông
Trương Minh Hải
Nguyễn Xuân Trường
Nguyễn Văn Xuyên
Hàn Mạnh Hùng
Trịnh Tuấn Anh

Giảng viên hướng dẫn:

Khổng Minh Phương

Sản Phẩm Tiếp Theo

Halloween-cover
WolfCrow-cover
Pinocchio-cover
love-at-first-sight
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
Sản phẩm học viên Arena Multimedia

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.