Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

3D Animation - Talking Cave

06-06-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1311I, Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch, Hà Nội)


Thành viên nhóm:
Vũ Hoàng Việt
Phan Nha Trang
Phạm Quang Nghĩa
Trịnh Tuấn Anh
Trần Quang Huy

Giảng viên hướng dẫn:

Khổng Minh Phương