Bạn đang ở đây

3D Animation - Talking Cave

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1311I, Arena Multimedia (Phạm Văn Bạch, Hà Nội)


Thành viên nhóm:
Vũ Hoàng Việt
Phan Nha Trang
Phạm Quang Nghĩa
Trịnh Tuấn Anh
Trần Quang Huy

Giảng viên hướng dẫn:

Khổng Minh Phương

Sản Phẩm Tiếp Theo

cover
cover
Sản phẩm học viên Arena Multimedia
cover
Cover

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.