Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

3D Animation - Think Before You Speak

05-07-2016

Sản phẩm đồ án kỳ 4 - 3D Animation của nhóm học viên lớp D1309M, Arena Multimedia ( 80 Trúc Khê, Hà Nội)


Thành viên nhóm:

Ngô An Bình

Lê Hoàng Hải

Hoàng Trung Hiếu

Phạm Thị Bích Ngọc

Vũ Tiến Mạnh

Nguyễn Hoàng Tâm

Nguyễn Duy An

Dương Phước Trung

Đào Kim Long


Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa