Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

A Merchant And His Donkey - 3D Short Film

22-02-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 - A Merchant And His Donkey - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1408G Arena Muntimedia Trúc Khê (Hà Nội)


Thành viên nhóm:

- Ngô Phương Linh

- Đỗ Thị Hương Thảo

- Nguyễn Anh Sơn

- Nguyễn Đức Duy Tùng

- Nguyễn Thăng Đức

- Hồ Duy Sơn

- Ngô Bá KHánh Hùng

Giảng viên hướng dẫn:

- Trần Anh Khoa