Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Another Way - 3D Short Film

07-12-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 Another Way - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1501I Arena Multimedia Trúc Khê (Hà Nội)

Thành viên nhóm:

- Lê Thị Thanh

- Trần Lê Hoàng

- Phạm Thị Thanh Thanh

- Nguyễn Mạnh Lân

- Vũ Mạnh Cường

- Nguyễn Đăng Khang

- Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Giảng viên hướng dẫn:

 

- Trần Anh Khoa