Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia - FOX & CROW - 3D Short Film

03-05-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 FOX & CROW - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1409H Arena Muntimedia Trúc Khê (Hà Nội)

Thực hiện: Nhóm học viên lớp 1409H
- Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Hồng Giang.
- Nhân vật: Nguyễn Hồng Giang, Nguyễn Hữu Thịnh.
- Bối cảnh: Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Nga.
- Ánh sáng: Nguyễn Hồng Giang.
- Chuyển động: Nguyễn Hồng Giang, Nguyễn Hữu Thịnh, Cấn Hoàng Hải, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Nga.
Giáo viên hướng dẫn: Trần Anh Khoa