Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | Lord of Galaxy - 3D Game

27-05-2019

Arena Multimedia | Lord of Galaxy - 3D Game | Đồ án lớp A1801M2 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

----------------

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Hồ Tấn Tài

Mạnh Trọng Bảo Ngọc

Chung Ánh Hồng

Lê Quỳnh Minh Anh

Đoàn Minh Luân

Trần Hoài Nhân

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Phước Minh Mẫn