Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia - Love At First Sight- 3D Short Film

03-05-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 Love at first sight - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1607H1 - Arena Muntimedia Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM)

►THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Lê Hồng Quân

Phạm Nguyên Bình

Tống Duy Hưng

Nguyễn Hữu Bích Ngọc

Tô Thanh Phương

Hoàng Mai Hương

►GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

Thầy Nguyễn Xuan Minh

Thầy Trần Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Lợi