Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | Phim ngắn ONLIE

26-03-2019

Arena Multimedia | Phim ngắn ONLIE| Đồ án lớp A1808G1 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

-----------------

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Thái Hoàng Long

Nguyễn Quốc Việt

Võ Ngọc Linh Tâm

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Bùi Đình Lâm

Thầy Bùi Ngọc Anh