Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia - Pinocchio - 3D Short Film

04-09-2018

Sản phẩm đồ án kì 4 Pinocchio - 3D Short Film của nhóm học viên lớp A1702M2 - Arena Muntimedia Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM)

►THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

Giang Hồng Ý Nhi

Dương Thị Quỳnh Giang

Lê Trung Tín

Nguyễn Cường Duy

Lê Nguyễn Thanh Trúc

Nguyễn Như Ngân

►GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

Thầy Nguyễn Xuân Minh

Thầy Trần Thanh Long

Thầy Nguyễn Thanh Lợi