Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia - The Oak and The Reed - 3D Short Film

03-05-2017

Sản phẩm đồ án kì 4 The Oak and The Reed - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1410H Arena Muntimedia Phạm Văn Bạch (Hà Nội)


Thực hiện: Nhóm học viên lớp D1410H
- Chỉ đạo sản xuất: Trần Quốc Dương.
- 3D model: Trần Quốc Dương, Hà Đức Huyên, Nguyễn Trung Thành, Lê Hoàng Anh.
- Enviroment: Nguyễn Trung Thành.
- Rigging - Blendshape: Hà Đức Huyên, Lê Hoàng Anh.
- Texture: Trần Quốc Dương, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Huy.
- Animation: Trần Quốc Dương, Nguyễn Trung Thành, Hà Đức Huyên, Tô Quốc Hưng, Lê Hoàng Anh.
- Editor - Storyboard: Trần Quốc Dương.
Giảng viên hướng dẫn: Trần Anh Khoa