Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Danh Trà của nhóm học viên D1805H Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

28-02-2019

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Danh Trà của nhóm học viên D1805H Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Thị Tú Uyên

- Hoàng Ngọc Anh

- Nguyễn Phan Khải Tùng

- Nguyễn Thị Ngọc Bích

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi