Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Pleasant-cover
Bánh nổ Đại Mễ

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Freddo của nhóm học viên D1707I Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

27-03-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Freddo của nhóm học viên D1707I  Arena Multimedia 80 Trúc Khê Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Trần Đình Hoàng

- Nguyễn Thanh Phong

- Nguyễn Hùng Lâm

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến

Đăng ký học

Image CAPTCHA
Nhập các ký tự được hiển thị trên hình ảnh.