Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Garniture của nhóm học viên D1711K Arena Multimedia Phạm Văn Bạch - Hà Nội

12-09-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Garniture  của nhóm học viên D1711K Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Vũ Thành Lâm

- Ngô Anh Tùng

- Dương Ngọc Huyền

- Nguyễn Thịnh Hưng

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến