Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Giò Chả Nam Bổn của nhóm học viên D1805M Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

28-02-2019

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Giò Chả Nam Bổn của nhóm học viên D1805M Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Vũ Cường

- Trần Thùy Dương

- Thái Hoàng Linh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi