Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Gippy của nhóm học viên D1712M Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

25-09-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Gippy  của nhóm học viên D1712M Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Trần Quỳnh Anh

- Phạm Hoàng An

- Lại Vân Anh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi