Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu KIERA của nhóm học viên D1709M Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội

18-07-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu KIERA  của nhóm học viên D1709M Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Đỗ Ngọc Ly

- Hoàng Việt Dũng

- Nguyễn Thị Nguyệt

- Nguyễn Viết Hoàng Minh Khánh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến