Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Purrfect của nhóm học viên D1711K Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch - Hà Nội

10-09-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Purrfect  của nhóm học viên D1711K Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Lê Trung

- Phạm Anh Thư

- Trần Việt Hưng

- Vũ Minh Phước

- Phạm Thị Ngọc

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến