Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu SHEEPY STUDIO BRAND BOOK của nhóm học viên D1708K (Arena Multimedia 80 Trúc Khê Hà Nội)

10-05-2018

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu SHEEPY STUDIO của nhóm học viên D1708K Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Lê Việt Hà

- Vũ Minh Khuê

- Nguyễn Lê Anh Thư

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi