Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Shizuko Resort của nhóm học viên D1805H Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

28-02-2019

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Shizuko Resort của nhóm học viên D1805H Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Phan Thị Trúc Mai

- Nguyễn Thị Thùy Linh

- Trần Cao Khang

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Phạm Thị Nam