Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu ARGOS PET SUPPLY của nhóm học viên lớp D1809M Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

01-08-2019

Bộ nhận diện thương hiệu ARGOS PET SUPPLY  của nhóm học viên D1809M Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Hoàng Tiến Tùng

- Tống Phương Linh

-Lê Minh Ngoc

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến