Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu BÁNH KHẢO CAO BẰNG của nhóm học viên lớp D1903G Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

02-01-2020

Bộ nhận diện thương hiệu BÁNH KHẢO CAO BẰNG  của nhóm học viên D1903G Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Cao Thị Ninh Hằng

- Trần Ngọc Hải

- Nguyễn Thành Trung

- Vũ Xuân Hùng

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến