Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Biogen của nhóm học viên lớp D1905G Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

23-05-2020

Bộ nhận diện thương hiệu Biogen của nhóm học viên D1905G Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Đỗ Thanh Sang

- Lê Giang Sơn

- Nguyễn Đức Hiếu

- Nguyễn Manh Thanh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Pham Thi Nam