Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu CRUISIE

03-09-2020

Bộ nhận diện thương hiệu CRUISIE của nhóm học viên D1910K Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Quách Văn Tuấn

- Triệu Thu Thủy

- Lê Việt Anh

- Nguyễn Thúy Hằng

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Quang Chiến