Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu NOWECO của nhóm học viên D1807H Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

26-04-2019

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu NOWECO của nhóm học viên D1807H Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Hoàng Trung Dũng

- Nguyễn Tiến Đạt

- Nguyễn Nhật Ninh

- Nguyễn Đức Trung

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi