Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ nhận diện thương hiệu Reminiscence

06-08-2020

Bộ nhận diện thương hiệu Reminiscence của nhóm học viên D1908H Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Trần Linh Chi

- Pham Do Lan Nhi

- Dinh Thị Thu Phương

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Vũ Anh Đức