Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Rockid của nhóm học viên D1807H Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

26-04-2019

Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu Rockid của nhóm học viên D1807H Arena Multimedia 80 Trúc Khê, Hà Nội

Thành viên thực hiện:

- Lê Hà Duy

- Phan Nguyễn Thu Giang

- Nguyễn Nam Long

Giảng Viên Hướng Dẫn:

- Trần Quốc Lợi