Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3-3D Game Design- Arena Hunter - Đảo Dây Cót

04-09-2019

Sản phẩm đồ án kì 3B - Arena Hunter - Đảo dây cót - 3D Game Design của nhóm học viên lớp A1810H2 Arena Multimedia Nguyễn Đình Chiểu.

Từ cuộc thi "Em yêu trường em", nhóm đã nảy sinh ý tưởng làm đề tài về trường, và Arena là trường đào tạo về ứng dụng công nghệ nữa nên lấy tên của Arena Hunter

Thành viên nhóm:

Nguyễn Trọng Qúy

Nguyễn Hùng Sơn

Nguyễn Tiến Đạt

Mạch Bảo Ngân

Lương Bích Quân

Phạm Hòa Giang Châu

Giảng viên hướng dẫn:

- FC Nguyễn Bảo Trung