Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

https://www.youtube.com/watch?v=liBr-JAqx8E&feature=youtu.be

Đồ án kỳ 3-3D Game Design PILOVER

18-12-2018

ồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp D1608H Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội 

 Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Trà My

 Giảng viên hướng dẫn:

- Trần Anh Khoa