Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3-3D Game Design Tiểu Tụ Chi Thủ

26-07-2019

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp D1704H Arena Multimedia 80 Trúc Khê - Hà Nội 

 Thành viên thực hiện:

- Nguyễn Phương Nga

 Giảng viên hướng dẫn:

- Lê Quang Khải