Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Đồ án kỳ 3-3D Game Iron Man MK-III

20-05-2020

Đồ án kỳ 3-3D Game Design của nhóm học viên lớp D1710M Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch - Hà Nội 

 Thành viên thực hiện:

- Trần Quang Huy Khôi

 Giảng viên hướng dẫn:

- Nguyễn Lê Trung