Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Epiphany - 3D Short Film

28-08-2019

Sản phẩm đồ án kì 4 Epiphany - 3D Short Film của nhóm học viên lớp D1609M Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch(Hà Nội)

Family - one of the greatest things that happens in our life. Don't let worries and concerns take away your connections. A very simple way to show your appreciations is to say " I love You". Life is short, if you don't say now, then when?

Thành viên nhóm:

- Nguyễn Văn Linh

- Trương Thanh Thảo

- Nguyễn Nhật Lệ

- Lưu Tuấn Hưng

- Ngô Cẩm Nhung

- Luu Minh Hiếu

- Nguyễn Ngọc Tuấn

Giảng viên hướng dẫn:

- Trần Anh Khoa