Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

THE BICYCLE - EPROJECT4 - A1403M1

04-12-2015

THE BICYCLE - EPROJECT4 - A1403M1

Thành viên:

-Nguyễn Chí Công

-Dương Châu Hoàng

-Chu Thị Phương Dung

-Trần Thị Hoàng Oanh

-Hoàng Hà Giang

-Trần Đình Luận

Giáo viên hướng dẫn:

-Thầy Nguyễn Phạm Phi Vân

-Thầy Nguyễn Xuân Minh 

-Thầy Trần Thanh Long

-Thầy Nguyễn Thanh Lợi

-Thầy Dương Lý

-Thầy Nguyễn Tấn Cường

Điểm: 74/100