Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện BELOVED VIET NAM

21-11-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1708K -Arena Multimedia - D29 Phạm Văn Bạch - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu BELOVED VIET NAM

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Thanh Hằng 

- Lê Ngọc Anh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Khúc Thị Ngọc Hà