Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Eternal Brandbook

29-05-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1810H -Arena Multimedia D29 Phạm Văn Bạch

Thiết kế website cho thương hiệu Eternal Brandbook

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Lâm Đức

- Trần Bảo Trung

- Đoàn Phương Hà

- Đỗ Thúy Hạnh

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà