Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện HANOI TASTES

16-11-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1708K -Arena Multimedia - 80 Trúc Khê - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu HANOI TASTES

Thành Viên Nhóm:

- Phạm Văn Biền

- Nguyễn Trọng Trung

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Khúc Thị Ngọc Hà