Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện HELENE & GRACE

30-03-2018

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1702H -Arena Multimedia - 80 Trúc Khê - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Helene & Grace Spa

Thành Viên Nhóm:

Nguyễn Bá Nam

- Nguyễn Phương Nga

- Vũ Thanh Hải

- Vũ Đức Long

- Nguyễn Văn Hậu

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Khúc Thị Ngọc Hà