Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện LIEBE CHOCOLATE

02-01-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1807H -Arena Multimedia - 80 Trúc Khê - Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu LIEBE CHOCOLATE

Link demo

Thành Viên Nhóm:

- Hoàng Trung Dũng

- Nguyễn Long Vũ

- Đào Quang Đại

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà