Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện LITLE GARDENT

05-08-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1811M - Arena Multimedia 80 Trúc Khê Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu LITLE GARDENT

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Huỳnh Đức

- Vũ Quỳnh Chi

- Vũ Minh Xuân

- Trần Thị Mai Lan

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà