Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Soundstage

21-09-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1904M - Arena Multimedia 80 Trúc Khê Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Soundstage 

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Trọng Nghĩa

- Nguyễn Phương Anh

- Mai Hoàng Thu

Giảng Viên Hướng Dẫn:

Thầy: Trần Quang Sơn