Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Walking-Whale

02-06-2020

Sản phẩm đồ án kì 2 Web design của nhóm học viên lớp D1811M - Arena Multimedia 80 Trúc Khê Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Walking-Whale

Thành Viên Nhóm:

- Nguyễn Thị Hương Anh

- Nhữ Ngọc Vương

- Nguyễn Đình Minh Đức

- Vũ Minh Quang

Giảng Viên Hướng Dẫn:

 Trần Quang Sơn