Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Thiết kế giao diện Website Boost

17-10-2016

Sản phẩm đồ án của nhóm học viên lớp D1510M - Arena Multimedia -Trúc Khê-Hà Nội

Thiết kế website cho thương hiệu Boost A sport Running is for everyone (86 Điểm)

Thành viên nhóm: 

Đo Quac Anh

Hoang Hai Yen

Nguyen Duy Quang

Pham Thanh Tung

Ngo Trong Tien


Giảng viên hướng dẫn:

Khúc Thị Ngọc Hà