Arena Multimedia mời bạn trải nghiệm phiên bản mới của website tại đây
Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

A Visit - 3D Short Film

22-09-2020

Sản phẩm đồ án kì 4 - A VISIT (3D Animation) của nhóm học viên lớp D1708H Arena Multimedia 80 Trúc Khê (Hà Nội)

Thành viên nhóm

- Nguyễn Hữu Tùng

- Đặng Minh Trang

- Trần Thu Hải

- Phạm Văn Biền 

- Nguyễn Ngọc Lương

- Hoàng Văn Thành

Giảng viên hướng dẫn:

Trần Anh Khoa