Bạn đang ở đây

Sản Phẩm Tiếp Theo

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Tropicana Twister

04-09-2018

Arena Multimedia | TVC Quảng cáo Tropicana Twister (Làm phim kỹ thuật số) | Đồ án lớp A1801M2 (Arena Multimedia 212-214 Nguyễn Đình Chiểu Q3 TP.HCM)

Thành viên thực hiện:

- Mạnh Trọng Bảo Ngọc

- Trần Hoài Nhân

- Đoàn Minh Luân

- Hồ Tấn Tài

- Lê Quỳnh Minh Anh

- Chung Ánh Hồng

Giảng viên hướng dẫn:

- Thầy Bùi Đình Lâm

- Thầy Bùi Ngọc Anh